Thời gian của bạn rất quý báu, vì thế đừng phí phạm nó để sống cuộc đời của người khác.

―STEVE JOBS―

 Bạn sẽ hiểu được tường tận:

Ảnh hưởng của việc không kiểm soát được thời gian.

Sự quá