Người ta thường hay gọi marketing & communications (viết tắt mar & com) là một ngành khoa học, bởi vì nó có rất nhiều quy trình, khái niệm và định nghĩa. Nhưng điểm hay của ngành này là khả năng …