Thông thường mỗi bạn sinh viên thường thì sẽ lựa chọn cách nghỉ ngơi trong dịp hè hoặc một số khác tham gia các hoạt động tình nguyện. Tuy nhiên có nhiều bạn lại muốn kinh doanh, nhưng các bạn