thông điệp quảng cáo của coca cola

Truyền tải thông điệp quảng cáo: Trực tiếp hay vòng vo, gián tiếp ?

42,7% mọi số liệu thống kê đều được bịa ra tại chỗ. (Graffiti vô danh)          Cũng như nghệ thuật graffiti, quảng cáo đã phát triển vượt qua giai đoạn đơn thuần truyền đạt thông điệp mang tính thông tin trực tiếp. Cả quảng cáo và graffiti thường mang những thông điệp cô đọng, thông minh và không phải là những phát biểu trực tiếp mang tính thông tin. Thử tưởng tượng câu tuyên bố trên đây có…