trong công việc con người cần phải biết kiên trì sáng tạo trong cách nghĩ và cách làm