trong công việc nào dưới đây ta sử dụng tác dụng nhiệt của ánh sáng