9 danh mục của mô hình Canvas

9 danh mục của mô hình Canvas
Ví dụ về ứng dụng mô hình kinh doanh Canvas của Vinamilk

9 danh mục của mô hình Canvas